[et_pb_section fullwidth=”on” specialty=”off”][et_pb_fullwidth_slider admin_label=”Fullwidth Slider” show_arrows=”off” show_pagination=”off” auto=”off” parallax=”on” parallax_method=”off”][et_pb_slide background_image=”http://www.moveyourmountain.nl/wp-content/uploads/2014/09/bergen-mym.jpg” background_color=”#ffffff” alignment=”center” background_layout=”dark” /][/et_pb_fullwidth_slider][/et_pb_section][et_pb_section][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_accordion admin_label=”Accordion” module_class=”service-accordion”][et_pb_accordion_item title=”Privacy Statement”]

PRIVACY STATEMENT MOVE YOUR MOUNTAIN

Move Your Mountain vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met dit privacy statement informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

Move Your Mountain is een vrijwilligers organisatie, die vrouwen wil uitdagen, inspireren, opbouwen en veranderen. Hiertoe organiseert Move Your Mountain vierdaagse bergavonturen. Daarnaast ondersteunt Move Your Mountain een prostitutieproject van het Leger de Heils, waarvoor er armbanden verkocht worden via events en via de webwinkel.

In dit privacy statement beschrijft Move Your Mountain ( hierna ‘MYM’ of ‘wij’) hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat. Er wordt verder gesproken over “deelnemers”, als je meegaat met een bergavontuur en over “klanten” als je een bestelling plaatst via onze webwinkel.

 

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als je je opgeeft als deelnemer van een bergavontuur verwerken wij de volgende persoonsgegevens: je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en email adres. Je kunt je toestemming om deze gegevens op te slaan op elk gewenst moment intrekken, maar daardoor kan je deelname aan een bergavontuur niet gegarandeerd worden.

 

We vragen aan onze klanten van de webwinkel enkele algemene persoonsgegevens. Door het plaatsen van een bestelling in de webwinkel, ga jij als klant er mee akkoord, dat je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en email adres worden opgeslagen. Je kunt je toestemming om deze gegevens op te slaan op elk gewenst moment intrekken, maar kan dan de bestelling niet worden uitgeleverd.

 

 1. Verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar.

 

 1. Reden van verwerken persoonsgegevens

We verzamelen algemene persoonsgegevens om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren.

Deelnemers:

. Als je deelneemt aan een bergavontuur kunnen we met je in contact komen voorafgaand, tijdens en na jouw bergavontuur.

. Je ontvangt een factuur van de financiële administratie n.a.v. je opgave voor een bergavontuur

. We sturen je na afloop van je bergavontuur een evaluatieformulier. Als je dit invult en terugstuurt worden je ervaringen die je daarin aangeeft, verwerkt en gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren.

. We sturen je onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van onze verdere activiteiten.

. We voegen je toe (met jouw vooraf gegeven toestemming) aan de Whatsapp groep van alle deelnemers van jouw bergavontuur.

Klanten:

. Als je een bestelling plaatst in onze webwinkel, kunnen we op een juiste manier je bestelling uitleveren.

. We kunnen met je in contact blijven tijdens en na het bestelproces en bij de afwikkeling van de betaling naar aanleiding van je bestelling.

. We houden je na je bestelling op de hoogte van onze verdere activiteiten.

 

 1. Delen met derden

We zullen jouw persoonlijke informatie niet delen met andere organisaties in Nederland en in het buitenland, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht of bevoegd zijn.

We verzamelen geen persoonsgegevens, die we zouden kunnen krijgen door andere organisaties.

Gemaakte foto’s tijdens de bergavonturen, waar jij op staat, kunnen worden geplaatst worden op onze sociale media, tenzij je nadrukkelijk vooraf aangeeft dit niet te willen.

 

 1. Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens zolang jij interesse toont in Move Your Mountain. Als er vijf jaar geen contact met elkaar is geweest, verwijdert Move Your Mountain jouw gegevens uit onze bestanden, tenzij blijkt dat wij wettelijk verplicht zijn jouw gegevens langer te bewaren.

 

 1. Wat zijn jouw rechten?

. Je hebt altijd recht om je gegevens in te zien, te corrigeren en te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met Move Your Mountain. Buitensporige verzoeken kunnen wij besluiten niet te behandelen.

. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens om je op de hoogte te houden van onze activiteiten.

. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een daartoe bevoegde privacytoezichthouder.

 

Je kunt jouw rechten alleen uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn, dat je een verzoek tot inzage van je gegevens zelf doet, vragen wij om een kopie van je identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Je paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) hoeven niet zichtbaar te zijn en kun je onherkenbaar maken.

 

 1. Beveiliging van gegevens

Move Your Mountain zal de gegevens opslaan op het voor onze organisatie, hoogst haalbare niveau van beveiliging. We zullen er alles aan doen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarheid en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen.

 

 1. Overig

. Move Your Mountain maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dan wel profilering.

. Move Your Mountain voert geen Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit, aangezien er geen sprake is van een hoog privacy risico voor haar klanten.

 • Er worden geen systematisch en uitvoerige persoonlijke aspecten geëvalueerd
 • Er worden niet op grote schaal persoonsgegevens verwerkt.
 • Move Your Mountain heeft geen groot en systematisch volgsysteem van publiek toegankelijke ruimtes

. Als blijkt dat het nodig is om de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen of de hoeveelheid en/of samenstelling van gegevens anders moet, houden wij het recht deze privacy statement aan te passen. Indien noodzakelijk brengen we je hiervan op de hoogte.

 

 1. Contact

Omdat we niet voldoen aan de criteria van de AVG tot het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming, kun je voor vragen en opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement contact opnemen met:

 

Move Your Mountain

Reeënspoor 91

3892 VC Zeewolde

Telefoon: 06-12044215 of 06-15666096

Website: www.moveyourmountain.nl

Mailadres: info@moveyourmountain.nl

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”Algemene Voorwaarden “]

ALGEMENE VOORWAARDEN MOVE YOUR MOUNTAIN B.V.

 

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: MOVE YOUR MOUNTAIN: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: MOVE YOUR MOUNTAIN gevestigd te Beekvliet 15,3894 BC te Zeewolde en kantoorhoudende op Reeënspoor 91, 3892 VC te Zeewolde, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 66310040.
b. deelnameovereenkomst: de overeenkomst waarbij MOVE YOUR MOUNTAIN zich ten opzichte van de deelnemer verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden bergavontuur.
c. hoofdboeker: de natuurlijke persoon die een bergavontuur boekt of wenst te boeken bij MOVE YOUR MOUNTAIN.
d. deelnemer:
1. de hoofdboeker
2. degene te wiens behoeve het bergavontuur is bedongen en die dat beding heeft aanvaard
3. degene aan wie overeenkomstig artikel 10 van deze algemene voorwaarden de rechtsverhouding tot MOVE YOUR MOUNTAIN is overgedragen.
e. werkdag: maandag t/m vrijdag.
f. kantooruren: werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur, uitgezonderd nationale feestdagen
g. website: de website www.moveyourmountain.nl die door MOVE YOUR MOUNTAIN wordt beheerd.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en deelnameovereenkomsten van MOVE YOUR MOUNTAIN.

2.2. Deze algemene voorwaarden gelden ook waarbij MOVE YOUR MOUNTAIN een deelnameovereenkomst heeft met de hoofdboeker, maar waar gebruik dient te worden gemaakt van derden.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door MOVE YOUR MOUNTAIN vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5. Indien MOVE YOUR MOUNTAIN niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MOVE YOUR MOUNTAIN in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3. Aanbod en offertes

3.1. MOVE YOUR MOUNTAIN kan niet aan haar offertes of aanbiedingen of overige publicaties worden gehouden indien de deelnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen of overige publicaties, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.2. MOVE YOUR MOUNTAIN kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.

3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige deelnameovereenkomsten.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de deelnameovereenkomst

4.1. Via de website www.moveyourmountain.nl kan het inschrijfformulier voor een bergavontuur met MOVE YOUR MOUNTAIN aangevraagd worden. De mogelijke hoofdboeker ontvangt naast het inschrijfformulier, de algemene voorwaarden alsmede een validiteitsverklaring. De deelnameovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van de deelnemer van het aanbod van MOVE YOUR MOUNTAIN inclusief de toepassing van de algemene voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst, waarbij MOVE YOUR MOUNTAIN, het door de hoofdboeker ingevulde, inschrijfformulier per e- mail of per post heeft ontvangen, ontvangt de hoofdboeker een bevestiging via e-mail in de vorm van een inschrijfbevestiging c.q. factuur.

4.2. De hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de deelnameovereenkomst voortvloeien.

4.3. De informatie in de publicatie van MOVE YOUR MOUNTAIN maakt deel uit van de deelnameovereenkomst.

4.4. De hoofdboeker verstrekt bij de boeking alle relevante gegevens over zichzelf en de mededeelnemers, inclusief eventuele wensen over kamerindeling of dieetwensen.

4.5. De deelnemer verklaart dat hij zichzelf lichamelijk en geestelijk voldoende gezond en in staat acht om het bergavontuur tot een goed eind te brengen.

4.6. Alle communicatie tussen de deelnemers en MOVE YOUR MOUNTAIN verloopt uitsluitend via de hoofdboeker in de Nederlandse taal.

4.7. Indien de hoofdboeker bij het tot stand komen van de deelnameovereenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar maakt met betrekking tot het bergavontuur, zoals kamerindeling en dieetwensen, zal met de opgegeven voorkeur zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 5. Betaling

5.1. Bij het tot stand komen van de deelnameovereenkomst dient de aan de hoofdboeker verzonden factuur binnen twee weken na verzending ervan, middels een aanbetaling van €75,00 ten dele te worden voldaan. Mocht deze betalingstermijn overschreden worden, is Move Your Mountain het recht voorbehouden, de deelnameovereenkomst te annuleren.  

5.2. De restantbetaling dient te worden voldaan uiterlijk vier weken voor de aanvangsdatum van een bergavontuur. Mocht deze betalingstermijn overschreden worden, is Move Your Mountain het recht voorbehouden, de deelnameovereenkomst te annuleren.

 

Artikel 6. Deelnameprijs

6.1. De gepubliceerde deelnameprijs geldt per deelnemer, is gebaseerd op 2 of 3 deelnemers die een kamer delen, tenzij anders is vermeld in de publicatie.

6.2. De gepubliceerde deelnameprijs omvat alleen de diensten en voorzieningen zoals in het programma gepubliceerd.

6.3. Niet inbegrepen in de deelnameprijs zijn de kosten van een reis- en annuleringsverzekering en het vervoer van en naar de accommodatie.

 

Artikel 7. Wijzigingen door MOVE YOUR MOUNTAIN

7.1. De lokale omstandigheden en weersomstandigheden kunnen meebrengen, dat voor of tijdens het bergavontuur aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen in het programma kunnen tot gevolg hebben dat routes, accommodatie en activiteiten afwijken van hetgeen in de deelnameovereenkomst is vermeld. MOVE YOUR MOUNTAIN is in dat geval verplicht aan de deelnemer alternatieven te bieden die zoveel mogelijk het karakter van het bergavontuur in stand laten. MOVE YOUR MOUNTAIN verplicht zich om de nadelige gevolgen voor de deelnemer zoveel mogelijk te beperken. Indien de genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de deelnemer, zorgt MOVE YOUR MOUNTAIN ervoor dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van het bergavontuur.

 

Artikel 8. Opzegging door MOVE YOUR MOUNTAIN                               

8.1. MOVE YOUR MOUNTAIN kan de deelnameovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige onverwijld medegedeelde omstandigheden. MOVE YOUR MOUNTAIN zal, met opgaaf van reden, de hoofdboeker onverwijld schriftelijk of via de e-mail van de opzegging op de hoogte brengen.

8.2. Indien MOVE YOUR MOUNTAIN opzegt wegens een niet aan de deelnemer toe te rekenen omstandigheid, heeft de deelnemer de keuze tussen:

 1. ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een bergavontuur van een gelijke kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen.
 2. ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van de deelnameovereenkomst betaalde bedragen.

8.3. De deelnemer kan in geval van opzegging aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van de reisovereenkomst, tenzij:

 1. MOVE YOUR MOUNTAIN het bergavontuur niet laat doorgaan, omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in de deelnameovereenkomst en nodig voor de uitvoering van het bergavontuur, niet werd bereikt en de deelnemer, binnen de in de deelnameovereenkomst vermelde termijn hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
 2. de opzegging het gevolg is van overmacht, zoals o.a. omschreven in artikel 15.

 

Artikel 9. Annulering door de deelnemer

9.1. De annuleringsvoorwaarden gaan in op de dag van totstandkoming van de deelnameovereenkomst (artikel 4).

9.2. Een annulering dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Bij een schriftelijke annulering door de deelnemer geldt als datum van annulering de datum van de poststempel. Bij een annulering per e-mail geldt de datum van ontvangst van de e-mail als datum van annulering.

9.3. Datum van annuleren is die werkdag dat MOVE YOUR MOUNTAIN de annulering ontvangt; annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

9.4. Indien een overeenkomst door de deelnemer wordt geannuleerd, is de deelnemer de volgende annuleringskosten per persoon verschuldigd:            a. bij annulering tot 1 (één) maand voor aanvang: € 75,00. Annuleringskosten zijn gelijk aan de aanbetaling.
b. bij annulering binnen 1 (één) maand voor de aanvangsdatum: 100% van de deelnameprijs. 

9.5. Als een deelnemer vrijwillig besluit een bergavontuur te verlaten (bijvoorbeeld vanwege medische redenen) kan hij geen aanspraak maken op restitutie of vergoeding van extra kosten die gemaakt worden i.v.m. met het verlaten van het bergavontuur.  

 

Artikel 10. Indeplaatsstelling

10.1. Tijdig voor de aanvang van het bergavontuur kan de deelnemer zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
a. de ander voldoet aan alle aan de deelnameovereenkomst verbonden voorwaarden; en
b. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.

10.2. De hoofdboeker, de deelnemer en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover MOVE YOUR MOUNTAIN voor de betaling van de mogelijk nog verschuldigde deelnameprijs.

10.3. De kosten voor het doorvoeren van de indeplaatsstelling bedragen € 25,00 per persoon.

 

Artikel 11. Reisverzekering

11.1. Deelnemer is zelf enkel en volledig verantwoordelijk voor het afsluiten van een deugdelijke reisverzekering, die tevens voorziet in dekking voor risicovolle sporten zoals bijvoorbeeld bergbeklimmen. Mochten deelnemers tijdens een door MOVE YOUR MOUNTAIN georganiseerd bergavontuur op enigerlei wijze lichamelijk letsel oplopen, materieel verlies lijden of schade veroorzaken dan zijn zij daar zelf voor verantwoordelijk en kan MOVE YOUR MOUNTAIN niet aansprakelijk gesteld worden, tenzij er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van MOVE YOUR MOUNTAIN of van de door haar ingeschakelde dienstverlener.

 

Artikel 12. Risico’s, route, conditie, gezondheid en uitrusting

12.1. Vanwege de oneffen ondergrond van de (berg)paden (hard/zacht, modder, kuilen, heuvels, stenen etc.) of van de weg, bestaat er in tijdens een bergavontuur een verhoogd risico op blessures en ongelukken (vallen, verzwikken, etc.). Dit soort voorvallen kunnen niet volledig uitgesloten worden. De risico’s dient de deelnemer zelf te dragen.

12.2. Er wordt van elke deelnemer verwacht dat hij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert. Indien de wandeltocht voor de deelnemer te zwaar is en de deelnemer zich niet geschikt acht het bergavontuur voort te zetten, dient de deelnemer zijn deelname aan het bergavontuur te beëindigen.

12.3. Iedere deelnemer dient zich op de hoogte te stellen van de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke conditie voor de betreffende wandeling. MOVE YOUR MOUNTAIN is op geen enkele manier verantwoordelijk voor gebreken in de uitrusting of tekort schieten van de lichamelijke of geestelijke conditie van de deelnemers.

12.4. MOVE YOUR MOUNTAIN is gerechtigd een deelnemer van verdere deelneming uit te sluiten, als lichamelijke of geestelijke afwijkingen of een onvoldoende conditie/uitrusting van de deelnemer, de voortgang van het bergavontuur ernstig belemmeren. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn dan voor de betreffende deelnemer, die dan ook geen recht heeft op restitutie van de deelnameprijs of een gedeelte daarvan.

12.5. Sommige delen van het bergavontuur gaan over de openbare weg. De route is niet gemarkeerd en niet bewaakt. Het naleven van de geldende verkeersregels is verplicht.

12.6. Dagprogramma’s zijn een algemene indicatie, deze kunnen wijzigen.

12.7. De deelnemer erkent en aanvaardt de risico’s zoals omschreven in dit artikel.  

 

Artikel 13. Leeftijd

13.1. De minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar. Bij de bergavonturen in het Young Women Programma is dit 17 jaar.                                                   

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring

14.1. MOVE YOUR MOUNTAIN is verplicht tot uitvoering van de deelnameovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de deelnameovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

14.2. Wanneer het bergavontuur niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de deelnameovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de deelnemer verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17.

14.3. Wanneer het bergavontuur niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is MOVE YOUR MOUNTAIN verplicht de eventuele schade van de deelnemer te vergoeden, tenzij de tekortkomingen niet toe te rekenen zijn aan MOVE YOUR MOUNTAIN noch aan de persoon of organisatie van wiens hulp bij de uitvoering van de deelnameovereenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat de tekortkoming in de uitvoering van de deelnameovereenkomst:
a. is toe te rekenen aan de deelnemer of
b. niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in het bergavontuur begrepen diensten is betrokken; of
c. te wijten is aan een gebeurtenis die MOVE YOUR MOUNTAIN of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de deelnameovereenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. te wijten is aan overmacht als bedoeld in artikel 15.

14.4. MOVE YOUR MOUNTAIN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. acute medische en psychische indicaties en/of verergering van reeds bekende medische en psychische klachten
b. diefstal en verlies of beschadigingen van eigendommen van de deelnemer
c. ziektes, onder ziekte dient o.a. te worden verstaan een allergische reactie
d. (verkeers)ongelukken indien deze niet zijn toe te rekenen aan MOVE YOUR MOUNTAIN of aan een door MOVE YOUR MOUNTAIN ingeschakelde dienstverlener.

14.5. MOVE YOUR MOUNTAIN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking bieden.

14.6. Door het tot stand komen van de deelnameovereenkomst verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van de bijzondere aard van de activiteiten en de bij het bergavontuur horende specifieke voorwaarden te hebben gelezen en getekend, en af te zien van schadevergoeding in verband met derving van reisgenoten/of immateriële schade ten gevolge van overmacht.

14.7. Een aanspraak van de deelnemer op schadevergoeding wegens gederfde vakantievreugde, indien MOVE YOUR MOUNTAIN hiervoor aansprakelijk is te stellen, kan nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de deelnameprijs.

14.8. MOVE YOUR MOUNTAIN is niet aansprakelijk voor de staat en conditie van wegen, paden en markeringen.

14.9. MOVE YOUR MOUNTAIN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de deelnemer, die verband houdt met het bergavontuur en die niet aan MOVE YOUR MOUNTAIN of aan door MOVE YOUR MOUNTAIN ingeschakelde dienstverlener is toe te rekenen. MOVE YOUR MOUNTAIN gaat ervan uit dat de deelnemer voldoende gedekt door verzekeringen deelneemt aan het bergavontuur, door o.a. te beschikken over een ziektekostenverzekering en een reisverzekering met dekking voor risicovolle sporten zoals bergbeklimmen.

14.10. Eventuele transfers op locatie worden uitgevoerd voor risico van de deelnemer. Het is niet toegestaan om waardevolle (zoals tablets en sieraden), breekbare of vloeibare zaken in de bagage te laten vervoeren.

14.11. MOVE YOUR MOUNTAIN is nooit aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van door MOVE YOUR MOUNTAIN aan de reiziger eventueel ter beschikking gestelde wandelbeschrijvingen en/of kaarten.

14.12. MOVE YOUR MOUNTAIN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MOVE YOUR MOUNTAIN is uitgegaan van door of namens de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.13. MOVE YOUR MOUNTAIN is niet aansprakelijk voor de schade die de deelnemer lijdt door aanhouding door de politie en/of andere autoriteiten tijdens het bergavontuur of wegens het door de deelnemer niet-naleven of vermeende niet-naleving van de wettelijke voorschriften. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.

14.14. Voor zover MOVE YOUR MOUNTAIN niet zelf de in de deelnameovereenkomst begrepen diensten verleent, is de aansprakelijkheid van MOVE YOUR MOUNTAIN voor derving van reisgenot, materiële schade en voor schade die de deelnemer lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, beperkt tot driemaal de deelnameprijs.

14.15. Alle rechtsvorderingen dient de deelnemer binnen 1 jaar in te stellen. Handelt de deelnemer niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

 

Artikel 15. Overmacht

15.1. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersbelemmeringen, afzettingen, stakingen, politieke omstandigheden, oorlog, rellen, terrorisme, mechanische pech, overstromingen, gedrag van dieren, stroomstoring, brand, diefstal, ziekte van de natuurlijke persoon die namens MOVE YOUR MOUNTAIN of namens de door MOVE YOUR MOUNTAIN ingeschakelde dienstverlener de deelnameovereenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen.

15.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door MOVE YOUR MOUNTAIN ingeschakelde dienstverlener.

 

Artikel 16. Verplichtingen van de deelnemer

16.1. De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van het bergavontuur van MOVE YOUR MOUNTAIN c.q. het begeleidingsteam op te volgen. De deelnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

16.2. De deelnemer is verplicht tijdens het bergavontuur goed te kijken waar hij loopt, zodat hij niet ten val komt.

16.3. Indien de deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het bergavontuur in sterke mate bemoeilijkt wordt, of hierdoor de andere deelnemers in gevaar brengt, kan hij door MOVE YOUR MOUNTAIN c.q. het begeleidingsteam van verdere deelname van het bergavontuur worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en last aan de deelnemer kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening komen. 

16.4. De deelnemer is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken.

16.5. Ingeval de deelnemer tijdens het bergavontuur van de route afwijkt, dan komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de deelnemer.

16.6. Tijdens het bergavontuur dient de deelnemer geschikte kleding en schoenen te dragen, alsmede zorg te dragen voor een degelijke bergrugzak en telescopische wandelstokken. Voorts dient de deelnemer de richtlijnen op te volgen uit de voorafgaand aan het bergavontuur aan de deelnemer toegezonden paklijst.

16.7. De hoofdboeker is verplicht ervoor zorg te dragen dat de deelnemers die hij heeft aangemeld de bepalingen uit deze algemene voorwaarden in acht nemen. De hoofdboeker is verantwoordelijk voor het gedrag van de deelnemers die hij heeft aangemeld voor het bergavontuur.

16.8. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de hoofdboeker die de deelnemers heeft aangemeld betaald worden.

 

Artikel 17. Klachten

17.1. Een tekortkoming in de uitvoering van de deelnameovereenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Heeft de klacht betrekking op de diensten en/of leveringen van een door MOVE YOUR MOUNTAIN ingeschakelde dienstverlener, zoals accommodatie en/of outdoor-organisatie, dan dient de deelnemer de klacht eerst bij de betreffende dienstverlener te melden, zodat de dienstverlener de mogelijkheid heeft om de klacht in behandeling te nemen en op te lossen. Wordt de klacht door de dienstverlener niet naar behoren opgelost, dan dient de deelnemer zijn klacht binnen 1 maand na het bergavontuur schriftelijk of gemotiveerd te melden bij MOVE YOUR MOUNTAIN. Klachten over dienstverleners worden door MOVE YOUR MOUNTAIN niet in behandeling genomen indien de deelnemer de klacht niet eerst gemeld heeft bij de dienstverlener.

17.2. Klachten over het handelen en/of nalaten van MOVE YOUR MOUNTAIN dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of via de e-mail bij MOVE YOUR MOUNTAIN te worden ingediend.

17.3. Indien de deelnemer niet aan de meldingsplicht heeft voldaan, zoals volgt uit artikel 17.1 en 17.2, en de dienstverlener of MOVE YOUR MOUNTAIN daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

17.4. MOVE YOUR MOUNTAIN zal uiterlijk 2 weken na ontvangst van de klacht reageren. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt een ontvangstbevestiging gezonden met daarin een indicatie wanneer een inhoudelijke reactie wordt geven.

 

Artikel 18. Geheimhouding

18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de deelnameovereenkomst en het bergavontuur van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

18.2. MOVE YOUR MOUNTAIN verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

18.3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, MOVE YOUR MOUNTAIN gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en MOVE YOUR MOUNTAIN zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is MOVE YOUR MOUNTAIN niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de deelnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de deelnameovereenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1. Op de reisovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

19.2. Alle geschillen ter zake van reisovereenkomsten tussen de deelnemer en MOVE YOUR MOUNTAIN zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van MOVE YOUR MOUNTAIN is gelegen. De deelnemer heeft 1 maand de tijd nadat MOVE YOUR MOUNTAIN zich schriftelijk jegens de deelnemer op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”Aanvullende voorwaarden webshop”]

                                                                                                                                               

 

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN WEBSHOP MOVE YOUR MOUNTAIN B.V.

 

Bij bestellingen via www.moveyourmountain.nl gelden de volgende Aanvullende Voorwaarden:

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1.1 Deze Aanvullende Voorwaarden Webshop zijn van toepassing op alle aanbiedingen van www.MoveYourMountain.nl en op alle met www.MoveYourMountain.nl aangegane overeenkomsten voor zover van deze Aanvullende Voorwaarden Webshop niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Www.moveyourmountain.nl is ingestemd.

1.3 Van het in deze Aanvullende Voorwaarden Webshop bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Aanvullende Voorwaarden Webshop onverkort van kracht blijven.

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Aanvullende Voorwaarden Webshop aanvaardt.

1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met www.moveyourmountain.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 Move Your Mountain behoudt zich het recht voor deze Aanvullende Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Move Your Mountain en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Aanvullende Voorwaarden Webshop alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 Move Your Mountain is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Aanvullende Voorwaarden Webshop zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1  Alle aanbiedingen van Move Your Mountain zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.

2.2 Move Your Mountain behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De Klant en Move Your Mountain komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Move Your Mountain gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Move Your Mountain garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 3.1 Alle door Move Your Mountain vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.4 Move Your Mountain kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.6 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: de Klant betaalt per iDeal of de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratie- kosten en eventuele kosten van extra services vooraf over op: IBAN NL81RBRB0940709619 t.n.v. Move Your Mountain B.V. te Zeewolde.

3.7 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

 

Artikel 4. Levering

 4.1 Move Your Mountain heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen zeven werkdagen na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

4.3 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4 De klant heeft het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden als de levertijd de 30 dagen overschrijdt.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Move Your Mountain verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Move Your Mountain aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Move Your Mountain zijn voor rekening van de Klant en moeten gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

 

Artikel 6. Ruilen en herroepingsrecht

 6.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Move Your Mountain daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Move Your Mountain de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

 

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Move Your Mountain.

7.2 Move Your Mountain is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Move Your Mountain. Move Your Mountain is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3 Indien Move Your Mountain, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4 Het is mogelijk dat Move Your Mountain op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Move Your Mountain is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Artikel 8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Move Your Mountain niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 9. Intellectueel eigendom

9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Move Your Mountain, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Move Your Mountain, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Move Your Mountain vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend gebruikt voor het volgende doeleinde: het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.

10.2 Move Your Mountain neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel-en wetgeving in acht.

10.3 Move Your Mountain verstrekt geen klantgegevens aan derden.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Aanvullende Voorwaarden Webshop van toepassing zijn, alsmede op deze Aanvullende Voorwaarden Webshop, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 12. Diversen

12.1 Move Your Mountain is statutair gevestigd aan Beekvliet 15, 3894 BC te Zeewolde, en kantoorhoudend te Reeënspoor 91, 3892 VC Zeewolde, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. KVK nr. 66.310.040 BTW-identificatienummer is BTW nr. 8564.88.847.B.01

12.2 Gelieve alle correspondentie bestemd voor Move Your Mountain te versturen naar Reeënspoor 91, 3892 VC Zeewolde of naar email adres info@moveyourmountain.nl.

12.3 Wanneer door Move Your Mountain gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Aanvullende Voorwaarden Webshop zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Aanvullende Voorwaarden Webshop te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Move Your Mountain deze Aanvullende Voorwaarden Webshop soepel toepast.

[/et_pb_accordion_item][/et_pb_accordion][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]