Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MOVE YOUR MOUNTAIN B.V.

Artikel 1. Definities 

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. MOVE YOUR MOUNTAIN: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: MOVE YOUR MOUNTAIN gevestigd te Beekvliet 15,3894 BC te Zeewolde en kantoorhoudende op Kobalt 5, 3894 DB te Zeewolde, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 66310040. b. deelnameovereenkomst: de overeenkomst waarbij MOVE YOUR MOUNTAIN zich ten opzichte van de deelnemer verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden bergavontuur. c. hoofdboeker: de natuurlijke persoon die een bergavontuur boekt of wenst te boeken bij MOVE YOUR MOUNTAIN. d. deelnemer: 1. de hoofdboeker 2. degene te wiens behoeve het bergavontuur is bedongen en die dat beding heeft aanvaard 3. degene aan wie overeenkomstig artikel 10 van deze algemene voorwaarden de rechtsverhouding tot MOVE YOUR MOUNTAIN is overgedragen. e. werkdag: maandag t/m vrijdag. f. kantooruren: werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur, uitgezonderd nationale feestdagen g. website: de website www.moveyourmountain.nl die door MOVE YOUR MOUNTAIN wordt beheerd. 

 Artikel 2. Algemeen 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en deelnameovereenkomsten van MOVE YOUR MOUNTAIN. 

2.2. Deze algemene voorwaarden gelden ook waarbij MOVE YOUR MOUNTAIN een deelnameovereenkomst heeft met de hoofdboeker, maar waar gebruik dient te worden gemaakt van derden. 

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen. 

2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door MOVE YOUR MOUNTAIN vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. 

2.5. Indien MOVE YOUR MOUNTAIN niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MOVE YOUR MOUNTAIN in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen. 

Artikel 3. Aanbod en offertes 

3.1. MOVE YOUR MOUNTAIN kan niet aan haar offertes of aanbiedingen of overige publicaties worden gehouden indien de deelnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen of overige publicaties, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3.2. MOVE YOUR MOUNTAIN kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen. 

3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige deelnameovereenkomsten. 

Artikel 4. Totstandkoming van de deelnameovereenkomst 

4.1. Via de website kan het inschrijfformulier naar MOVE YOUR MOUNTAIN gedownload worden. Na ontvangst van dit inschrijfformulierformulier door MOVE YOUR MOUNTAIN per mail of per post, ontvangt de hoofdboeker een bevestiging via de e-mail in de vorm van een inschrijfbevestiging c.q. factuur inclusief deze algemene voorwaarden. De deelnameovereenkomst komt tot stand nadat de hoofdboeker het door MOVE YOUR MOUNTAIN verstuurde inschrijfformulier volledig ingevuld heeft geretourneerd aan MOVE YOUR MOUNTAIN en de factuur binnen twee weken na toezending aan hoofdboeker, door de hoofdboeker is betaald. 

4.2. De hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de deelnameovereenkomst voortvloeien. 

4.3. De informatie in de publicatie van MOVE YOUR MOUNTAIN maakt deel uit van de deelnameovereenkomst. 

4.4. De hoofdboeker verstrekt bij de boeking alle relevante gegevens over zichzelf en de mededeelnemers, inclusief eventuele wensen over kamerindeling of dieetwensen. 

4.5. De deelnemer verklaart dat hij zichzelf lichamelijk en geestelijk voldoende gezond en in staat acht om het bergavontuur tot een goed eind te brengen. 

4.6. Alle communicatie tussen de deelnemers en MOVE YOUR MOUNTAIN verloopt uitsluitend via de hoofdboeker in de Nederlandse taal. 

4.7. Indien de hoofdboeker bij het tot stand komen van de deelnameovereenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar maakt met betrekking tot het bergavontuur, zoals kamerindeling en dieetwensen, zal met de opgegeven voorkeur zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. 

Artikel 5. Betaling 

5.1. Bij het tot stand komen van de deelnameovereenkomst dient de aan de hoofdboeker verzonden factuur binnen twee weken na verzending van de factuur in zijn geheel te worden voldaan. 

Artikel 6. Deelnameprijs 

6.1. De gepubliceerde deelnameprijs geldt per deelnemer, is gebaseerd op 2 of 3 deelnemers die een kamer delen, tenzij anders is vermeld in de publicatie. 

6.2. De gepubliceerde deelnameprijs omvat alleen de diensten en voorzieningen zoals in het programma gepubliceerd. 

6.3. Niet inbegrepen in de deelnameprijs zijn de kosten van een reis- en annuleringsverzekering. 

Artikel 7. Wijzigingen door MOVE YOUR MOUNTAIN 

7.1. De lokale omstandigheden en weersomstandigheden kunnen meebrengen dat voor of tijdens het bergavontuur aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen in het programma kunnen tot gevolg hebben dat routes, accommodatie en activiteiten afwijken van hetgeen in de deelnameovereenkomst is vermeld. MOVE YOUR MOUNTAIN is in dat geval verplicht aan de deelnemer alternatieven te bieden die zoveel mogelijk het karakter van het bergavontuur in stand laten. MOVE YOUR MOUNTAIN verplicht zich om de nadelige gevolgen voor de deelnemer zoveel mogelijk te beperken. Indien de 

genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de deelnemer, zorgt MOVE YOUR MOUNTAIN ervoor dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van het bergavontuur. 

Artikel 8. Opzegging door MOVE YOUR MOUNTAIN 

8.1. MOVE YOUR MOUNTAIN kan de deelnameovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige onverwijld medegedeelde omstandigheden. MOVE YOUR MOUNTAIN zal, met opgaaf van reden, de hoofdboeker onverwijld schriftelijk of via de e-mail van de opzegging op de hoogte brengen. 

9.2. Indien MOVE YOUR MOUNTAIN opzegt wegens een niet aan de deelnemer toe te rekenen omstandigheid, heeft de deelnemer de keuze tussen: 

a. ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een bergavontuur van een gelijke kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen. 

b. ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van de deelnameovereenkomst betaalde bedragen. 

9.3. De deelnemer kan in geval van opzegging aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van de reisovereenkomst, tenzij: 

a. MOVE YOUR MOUNTAIN het bergavontuur niet laat doorgaan, omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in de deelnameovereenkomst en nodig voor de uitvoering van het bergavontuur, niet werd bereikt en de deelnemer, binnen de in de deelnameovereenkomst vermelde termijn hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht; 

b. de opzegging het gevolg is van overmacht, zoals o.a. omschreven in artikel 15. 

Artikel 9. Annulering door de deelnemer 

9.1. De annuleringsvoorwaarden gaan in op de dag van totstandkoming van de deelnameovereenkomst (artikel 4). 

9.2. Een annulering dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Bij een schriftelijke annulering door de deelnemer geldt als datum van annulering de datum van de poststempel. Bij een annulering per e-mail geldt de datum van ontvangst van de e-mail als datum van annulering. 

9.3. Datum van annuleren is die werkdag dat MOVE YOUR MOUNTAIN de annulering ontvangt; annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. 

9.4. Indien een overeenkomst door de deelnemer wordt geannuleerd, is de deelnemer de volgende annuleringskosten per persoon verschuldigd: a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang: € 75,00 administratiekosten b. bij annulering binnen twee maanden, maar tot 1 maand voor aanvang: 50% van de deelnameprijs en €75,00 administratiekosten. c. bij annulering binnen 1 maand voor de aanvangsdatum: 100% van de deelnameprijs. 

9.5. Als een deelnemer vrijwillig besluit een bergavontuur te verlaten (bijvoorbeeld vanwege medische redenen) kan hij geen aanspraak maken op restitutie of vergoeding van extra kosten die gemaakt worden i.v.m. met het verlaten van het bergavontuur 

Artikel 10. Indeplaatsstelling 

10.1. Tijdig voor de aanvang van het bergavontuur kan de deelnemer zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: a. de ander voldoet aan alle aan de deelnameovereenkomst verbonden voorwaarden; en b. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling. 

10.2. De hoofdboeker, de deelnemer en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover MOVE YOUR MOUNTAIN voor de betaling van de mogelijk nog verschuldigde deelnameprijs. 

10.3. De kosten voor het doorvoeren van de indeplaatsstelling bedragen € 25,- per persoon. 

Artikel 11. Reisverzekering 

11.1. Deelnemer is zelf enkel en volledig verantwoordelijk voor het afsluiten van een deugdelijke reisverzekering, die tevens voorziet in dekking voor risicovolle sporten zoals bijvoorbeeld bergbeklimmen. Mochten deelnemers tijdens een door MOVE YOUR MOUNTAIN georganiseerd bergavontuur op enigerlei wijze lichamelijk letsel oplopen, materieel verlies lijden of schade veroorzaken dan zijn zij daar zelf voor verantwoordelijk en kan MOVE YOUR MOUNTAIN niet aansprakelijk gesteld worden, tenzij er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van MOVE YOUR MOUNTAIN of van de door haar ingeschakelde dienstverlener. 

Artikel 12. Risico’s, route, conditie, gezondheid en uitrusting 

12.1. Vanwege de oneffen ondergrond van de (berg)paden (hard/zacht, modder, kuilen, heuvels, stenen etc.) of van de weg, bestaat er in tijdens een bergavontuur een verhoogd risico op blessures en ongelukken (vallen, verzwikken, etc.). Dit soort voorvallen kunnen niet volledig uitgesloten worden. De risico’s dient de deelnemer zelf te dragen. 

12.2. Er wordt van elke deelnemer verwacht dat hij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert. Indien de wandeltocht voor de deelnemer te zwaar is en de deelnemer zich niet geschikt acht het bergavontuur voort te zetten, dient de deelnemer zijn deelname aan het bergavontuur te beëindigen. 

12.3. Iedere deelnemer dient zich op de hoogte te stellen van de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke conditie voor de betreffende wandeling. MOVE YOUR MOUNTAIN is op geen enkele manier verantwoordelijk voor gebreken in de uitrusting of tekort schieten van de lichamelijke of geestelijke conditie van de deelnemers. 

12.4. MOVE YOUR MOUNTAIN is gerechtigd een deelnemer van verdere deelneming uit te sluiten, als lichamelijke of geestelijke afwijkingen of een onvoldoende conditie/uitrusting van de deelnemer, de voortgang van het bergavontuur ernstig belemmeren. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn dan voor de betreffende deelnemer, die dan ook geen recht heeft op restitutie van de deelnameprijs of een gedeelte daarvan. 

12.5. Sommige delen van het bergavontuur gaan over de openbare weg. De route is niet gemarkeerd en niet bewaakt. Het naleven van de geldende verkeersregels is verplicht. 

12.6. Dagprogramma’s zijn een algemene indicatie, deze kunnen wijzigen. 

12.7. De deelnemer erkent en aanvaardt de risico’s zoals omschreven in dit artikel. 

Artikel 13. Leeftijd 

13.1. De minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar. Bij de bergavonturen in het Young Women Programm is dit 17 jaar 

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring 

14.1. MOVE YOUR MOUNTAIN is verplicht tot uitvoering van de deelnameovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de deelnameovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. 

14.2. Wanneer het bergavontuur niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de deelnameovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de deelnemer verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17. 

14.3. Wanneer het bergavontuur niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is MOVE YOUR MOUNTAIN verplicht de eventuele schade van de deelnemer te vergoeden, tenzij de tekortkomingen niet toe te rekenen zijn aan MOVE YOUR MOUNTAIN noch aan de persoon of organisatie van wiens hulp bij de uitvoering van de deelnameovereenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat de tekortkoming in de uitvoering van de deelnameovereenkomst: a. is toe te rekenen aan de deelnemer of b. niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in het bergavontuur begrepen diensten is betrokken; of c. te wijten is aan een gebeurtenis die MOVE YOUR MOUNTAIN of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de deelnameovereenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of d. te wijten is aan overmacht als bedoeld in artikel 15. 

14.4. MOVE YOUR MOUNTAIN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: a. acute medische en psychische indicaties en/of verergering van reeds bekende medische en psychische klachten b. diefstal en verlies of beschadigingen van eigendommen van de deelnemer c. ziektes, onder ziekte dient o.a. te worden verstaan een allergische reactie d. (verkeers)ongelukken indien deze niet zijn toe te rekenen aan MOVE YOUR MOUNTAIN of aan een door MOVE YOUR MOUNTAIN ingeschakelde dienstverlener. 

14.5. MOVE YOUR MOUNTAIN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking bieden. 

14.6. Door het tot stand komen van de deelnameovereenkomst verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van de bijzondere aard van de activiteiten en de bij het bergavontuur horende specifieke voorwaarden te hebben gelezen en getekend, en af te zien van schadevergoeding in verband met derving van reisgenoten/of immateriële schade ten gevolge van overmacht. 

14.7. Een aanspraak van de deelnemer op schadevergoeding wegens gederfde vakantievreugde, indien MOVE YOUR MOUNTAIN hiervoor aansprakelijk is te stellen, kan nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de deelnameprijs. 

14.8. MOVE YOUR MOUNTAIN is niet aansprakelijk voor de staat en conditie van wegen, paden en markeringen. 

14.9. MOVE YOUR MOUNTAIN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de deelnemer, die verband houdt met het bergavontuur en die niet aan MOVE YOUR MOUNTAIN of aan door MOVE YOUR MOUNTAIN ingeschakelde dienstverlener is toe te rekenen. MOVE YOUR MOUNTAIN gaat ervan uit dat de deelnemer voldoende gedekt door verzekeringen 

deelneemt aan het bergavontuur, door o.a. te beschikken over een ziektekostenverzekering en een reisverzekering met dekking voor risicovolle sporten zoals bergbeklimmen. 

14.10. Eventuele transfers op locatie worden uitgevoerd voor risico van de deelnemer. Het is niet toegestaan om waardevolle (zoals tablets en sieraden), breekbare of vloeibare zaken in de bagage te laten vervoeren. 

14.11. MOVE YOUR MOUNTAIN is nooit aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van door MOVE YOUR MOUNTAIN aan de reiziger eventueel ter beschikking gestelde wandelbeschrijvingen en/of kaarten. 

14.12. MOVE YOUR MOUNTAIN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MOVE YOUR MOUNTAIN is uitgegaan van door of namens de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

14.13. MOVE YOUR MOUNTAIN is niet aansprakelijk voor de schade die de deelnemer lijdt door aanhouding door de politie en/of andere autoriteiten tijdens het bergavontuur of wegens het door de deelnemer niet-naleven of vermeende niet-naleving van de wettelijke voorschriften. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de deelnemer. 

14.14. Voor zover MOVE YOUR MOUNTAIN niet zelf de in de deelnameovereenkomst begrepen diensten verleent, is de aansprakelijkheid van MOVE YOUR MOUNTAIN voor derving van reisgenot, materiële schade en voor schade die de deelnemer lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, beperkt tot driemaal de deelnameprijs. 

14.15. Alle rechtsvorderingen dient de deelnemer binnen 1 jaar in te stellen. Handelt de deelnemer niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering. 

Artikel 15. Overmacht 

15.1. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersbelemmeringen, afzettingen, stakingen, politieke omstandigheden, oorlog, rellen, terrorisme, mechanische pech, overstromingen, gedrag van dieren, stroomstoring, brand, diefstal, ziekte van de natuurlijke persoon die namens MOVE YOUR MOUNTAIN of namens de door MOVE YOUR MOUNTAIN ingeschakelde dienstverlener de deelnameovereenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen. 

16.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door MOVE YOUR MOUNTAIN ingeschakelde dienstverlener. 

Artikel 16. Verplichtingen van de deelnemer 

16.1. De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van het bergavontuur van MOVE YOUR MOUNTAIN c.q. het begeleidingsteam op te volgen. De deelnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting. 

16.2. De deelnemer is verplicht tijdens het bergavontuur goed te kijken waar hij loopt, zodat hij niet ten val komt. 

16.3. Indien de deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het bergavontuur in sterke mate bemoeilijkt wordt, of hierdoor de andere deelnemers in gevaar brengt, kan hij door MOVE YOUR MOUNTAIN c.q. het begeleidingsteam van verdere deelname van het bergavontuur worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en last aan de deelnemer kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening komen en is geen restitutie van de reissom mogelijk. 

16.4. De deelnemer is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken. 

16.5. Ingeval de deelnemer tijdens het bergavontuur van de route afwijkt, dan komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de deelnemer. 

16.6. Tijdens het bergavontuur dient de deelnemer geschikte kleding en schoenen te dragen, alsmede zorg te dragen voor een degelijke bergrugzak en telescopische wandelstokken. Voorts dient de deelnemer de richtlijnen op te volgen uit de voorafgaand aan het bergavontuur aan de deelnemer toegezonden paklijst. 

16.7. De hoofdboeker is verplicht ervoor zorg te dragen dat de deelnemers die hij heeft aangemeld de bepalingen uit deze algemene voorwaarden in acht nemen. De hoofdboeker is verantwoordelijk voor het gedrag van de deelnemers die hij heeft aangemeld voor het bergavontuur. 

16.8. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de hoofdboeker die de deelnemers heeft aangemeld betaald worden. 

16.9. Tijdens het bergavontuur worden mediabeelden gemaakt, waar de deelnemer op voor kan komen, en die voor promotiedoeleinden kunnen worden gebruikt. De deelnemer ontvangt hiervoor geen financiële vergoeding. 

Artikel 17. Klachten 

17.1. Een tekortkoming in de uitvoering van de deelnameovereenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Heeft de klacht betrekking op de diensten en/of leveringen van een door MOVE YOUR MOUNTAIN ingeschakelde dienstverlener, zoals accommodatie en/of outdoor-organisatie, dan dient de deelnemer de klacht eerst bij de betreffende dienstverlener te melden, zodat de dienstverlener de mogelijkheid heeft om de klacht in behandeling te nemen en op te lossen. Wordt de klacht door de dienstverlener niet naar behoren opgelost, dan dient de deelnemer zijn klacht binnen 1 maand na het bergavontuur schriftelijk of gemotiveerd te melden bij MOVE YOUR MOUNTAIN. Klachten over dienstverleners worden door MOVE YOUR MOUNTAIN niet in behandeling genomen indien de deelnemer de klacht niet eerst gemeld heeft bij de dienstverlener. 

17.2. Klachten over het handelen en/of nalaten van MOVE YOUR MOUNTAIN dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of via de e-mail bij MOVE YOUR MOUNTAIN te worden ingediend. 

17.3. Indien de deelnemer niet aan de meldingsplicht heeft voldaan, zoals volgt uit artikel 17.1 en 17.2, en de dienstverlener of MOVE YOUR MOUNTAIN daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten. 

17.4. MOVE YOUR MOUNTAIN zal uiterlijk 2 weken na ontvangst van de klacht reageren. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt een ontvangstbevestiging gezonden met daarin een indicatie wanneer een inhoudelijke reactie wordt geven. 

Artikel 18. Geheimhouding 

18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de deelnameovereenkomst en het bergavontuur van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. 

18.2. MOVE YOUR MOUNTAIN verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. 

18.3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, MOVE YOUR MOUNTAIN gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en MOVE YOUR MOUNTAIN zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is MOVE YOUR MOUNTAIN niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de deelnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de deelnameovereenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan. 

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

19.1. Op de reisovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

19.2. Alle geschillen ter zake van reisovereenkomsten tussen de deelnemer en MOVE YOUR MOUNTAIN zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van MOVE YOUR MOUNTAIN is gelegen. De deelnemer heeft 1 maand de tijd nadat MOVE YOUR MOUNTAIN zich schriftelijk jegens de deelnemer op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.